ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА

Школска  2013/2014. година

Редовна настава

Предмет Разред и одељење Планирано* Одржано
Српски језик VII/1 144 138
Српски језик VIII 136 130
УКУПНО VII/1 + VIII 280 268

НАПОМЕНА: Одржано је 12 часова мање од планираног броја (по 6 часова у седмом и осмом разреду) због ванредне ситуације.

Остали облици образовно-васпитног рада

Предмет Облик о-в рада* Разреди и одељења Планирано Одржано
Српски језик Допунска настава VII/1 и VIII 18 16**
Српски језик

Додатна

настава

VII/1 и VIII 18 18
Српски језик Припрема за такмичење VII/1 и VIII 18 18
Српски језик Културне активности VII/1 и VIII 18 18
Српски језик Припремна настава за полагање завршног испита VIII 10 10
УКУПНО   VII/1 и VIII 82 80

Иновативни модели наставе планирани ШРП – ом

Током школске године реализована је настава српског језика подржана иновативним активностима.

У складу са захтевима Школског развојног плана реализовани су следећи часови индивидуализоване наставе:

1. Индивидуализована настава: Језик (ортоепија): Увежбавање садржаја из претходних разреда (разликовање дуги и кратких акцената, дугоузлазних и дугосилазних акцената), вежбање, VII разред, (24.10.2013. године)

2. Индивидуализована настава: Језичка култура (усмено изражавање): Подела текстова према основној сврси: излагање (експозиција), опис (дескрипција) и приповедање, вежбање, VII разред, (05.11.2013. године). Часу присуствовао директор школе

3. Угледни час/индивидуализована настава: Писање честитке, позивнице, захвалнице и имејл поруке, вежбање, VII разред, (26. 12. 2013. године)

4. Индивидуализована настава: Лектира: Јован Јовановић Змај: Светли гробови, обрада, VIII разред, (11. 02. 2014. године)

5. Индивидуализована настава: Језик (ортоепија): Акценат. Уочавање разлике између кратких акцената. Реченични акценат, вежбање, VII разред, (18. 03. 2014. године)

6. Индивидуализована настава: Граматика: Једнозначне и вишезначне речи; метафора и метонимија као начини да реч стекне нова значења, обрада, VIII разред, (15. 04. 2014. године)

7. Индивидуализована настава: Књижевност: Владимир Петковић Дис: Међу својима, обрада,  VII разред, (29. 05. 2014. године)

Угледни часови

1. Угледни час: Писање честитке, позивнице, захвалнице и имејл поруке, вежбање, VII разред, (26. 12. 2013. године).

Часу присуствовали: Вера пашћан, школски психолог, Благоје Ранђеловић, наставник биологије и хемије, Сузана Секулић, наставник српског језика, Милена Суботић, наставник енглеског језика

Остале посете часовима (посете директора школе, школског психолога, посете часовима угледне наставе код колеге...)

1. Посета колеги/угледни час: Географија: Наставна јединица: Кина и Јапан, понављање, VII разред, наставник: Весна Радић, (14. 11. 2014. године)

2. Посета директора школе: Језичка култура (усмено изражавање): Подела текстова према основној сврси: излагање (експозиција), опис (дескрипција) и приповедање, вежбање, VII разред, (05. 11. 2014. године)

3. Посета школског психолога/угледни час: Језичка култура: Писање честитке, позивнице, захвалнице и имејл поруке, вежбање, VII разред, (26. 12. 2013. године).

Професионална оријентација: Списак наставних јединица реализованих током године

1. Професионална оријентација, VIII разред: Усмено изражавање: Расправа (аргументативни текст) и пропагандни текст. Објективно и пристрасно приказивање чињеница, (03. 12. 2013. године)

2. Професионална оријентација, VII разред: Језичка култура (усмено изражавање): Интервју, (08.04. 2014. године)

3. Професионална оријентација, VII разред: Језичка култура (писмено изражавање): Читање и анализа домаћег задатка – спровођење интервјуа, (10. 04. 2014. године)

Посећени семинари

1. Стручна трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“, 07.10.2013. године, (6 бодова)

2. Јачање капацитета наставника за васпитни рад, 15. и 16. 11. 2013. године, Компетенције К4, приоритети 1 и 6, (16 бодова)

3. Азбука сарадње школе и породице, 01. 12. 2013. године, (8 бодова)

4. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, 16, 17. и 18. јануар 2014. године, (18 бодова)

5. XXX Зимски сусрети учитеља Србије "Јачање професионалних компетенција просветних радника", 29. 03. 2014. године, (Компетенција: К2, Приоритети: 6) (8 бодова)

6. Школа без насиља: Правила, вредности, реституција, 23. 04. 2014. године, (6 бодова)

7. Да темпераменте свако боље упозна лако, 01. 06. 2014. године, (8 бодова)

Остале активности у току школске 2013/2014. године

Наставне и ваннаставне активности:

1. Присуство предавању Миланке Милићевић, наставника музичке културе на тему: Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе, Наставничко веће 14. 11. 2013. године

2. Присуство предавању Зорана Станковића и Сузане Секулић на тему: Мотивација и психолошки принципи учења, Наставничко веће 14. 11. 29013. године

3. Присуство предавању Душана Станковића на тему: Стручна трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“ (извештај са стручне трибине), Наставничко веће 14.11. 2013. године

4. Припрема ученичких радова за изложбу поводом Дана школе: Ау, што је школа згодна (песме о школи, анегдоте из школског живота...), плакат о Јовану Цвијићи и Вуку Стефановићу Караџићу

5. Припрема ученичких радова за изложбу поводом Светог Саве: Свети Сава, Растков пут, Прича о Светом Сави

6. Припремани ученици за такмичење из српског језика и језичке културе. На Општинском такмичењу постигнути следећи резултати: Тамара Митровић, ученица VIII разреда, прво место, Слађана Поповић, ученица VII разреда, прво место и пласман на Окружно такмичење

7. Учествовање у реализацији такмичења из српског језика и језичке културе на општинском нивоу у марту 2014. године

8. Према пројекту „Четири годишња доба - лето“, припрема плакате за изложбу

9. Члан комисије за жалбе на резултате завршног испита у основној школи

10. Предавање на наставничком већу „Да темпераменте свако боље упозна лако“, јул 2014. године

11. Присуство Стручном предавању/приказ уџбеника Издавачке куће Klett, 12. 02. 2014. године,  Лозница

Акредитовани програми стручног усавршавања запослених у образовању:

Стручна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања је одобрила следеће семинаре, чији сам један од реализатора:

1. Како до интерактивног софтвера у настави (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину под редним бројем 441. (област Општа питања наставе), организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

2. Веб портали за припрему и реализацију наставе (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину под редним бројем 418. (област Општа питања наставе), организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

Учешће на скуповима од националног значаја:

1. Зимски сусрети учитеља: Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Др Јован Цвијић“, Зрењанин, 23. 02. 2014. године, реализатор радионице

2. Зимски сусрети учитеља: Како до интерактивног софтвера у настави – Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, 29. 03. 2014. године, реализатор радионице

Учествовање у пројектима:

1. Пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала" - 40 реализатора обуке „Примена
информационо-комуникационих-технологија у настави“

Реализовани семинари и радионице (инструкторски рад):

1. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, Онлајн, 30.09 – 28.10.2013.

2. Онлајн семинар „Веб портали за припрему и реализацију наставе“, Онлајн, 04.11 – 02.12.2013.

3. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, Онлајн, 04.11 – 02.12.2013.

4. Онлајн семинар „Веб портали за припрему и реализацију наставе“, Онлајн, 02.12 – 30.12.2013.

5. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, Онлајн, 02.12 – 30.12.2013.

6. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, Онлајн, 24. 02 – 23.03 2014.

7. Зимски сусрети учитеља: Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Др Јован Цвијић“, Зрењанин, 23. фебруар 2014.

8. Зимски сусрети учитеља: Како до интерактивног софтвера у настави – Центар за стручно усавршавање, Лесковац, 1. март 2014.

9. Како до интерактивног софтвера у настави - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, 15. и 16. март 2014.

10. Зимски сусрети учитеља: Како до интерактивног софтвера у настави – Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, 29. март 2014.

11. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, Онлајн, 31. 03 – 27.04 2014.

12. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Краљ Александар I", Горњи Милановац, 12. и 13. април 2014.

13. Како до интерактивног софтвера у настави - "Браћа Секулић", Златибор, 18. и 19. април 2014.

14. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Иво Андрић", Прањани, 26. и 27. април 2014.

15. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Краљ Александар I", (Мала школа), Горњи Милановац, 10. и 11. мај 2014.

16. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, Онлајн, 12. 05 – 09.06. 2014.

17. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, Онлајн, 02. 06 – 01.07. 2014.

18. Онлајн семинар „Веб портали за припрему и реализацију наставе“, Онлајн, 02. 06 – 01.07. 2014.

Број остварених сати и бодова из различитих облика стручног усавршавања

Похађање одобрених програма стручног усавршавања:  72 БОДА.

Стручно усавршавање у оквиру својих развојних способности:   48 САТИ.

 

Средња школа Мали Зворник

Школска 2013/2014. година

Реализовано 11 часова редовне наставе недељно.

Такмичење из српског језика и језичке културе:

Марко Радић, III3 разред (гимназија, општи смер), Општинско такмичење из српског језика и језичке културе и пласман на Окружно такмичење (ДРУГО МЕСТО на Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе)

Остале активности:

Припремање ученика за такмичење из српског језика и језичке културе

Припремање ученика за такмичење рецитатора

Учешће у припремању програма поводом прославе Школске славе Светог Саве и Дана школе

Члан Стручног актива за инклузивно образовање од 10.09.2010. године

Члан Тима за самовредновање

Посећени семинари:

1. Републички зимски семинар, 2014. година, Београд (18 бодова)

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo