ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА НАСТАВНИКА

Школска 2008/2009. година

Извештај о реализованим часовима редовне наставе српског језика у школској 2008/2009. години

У току школске 2008/2009. године реализовани су часови редовне наставе српског језика: у одељењу Vразреда реализовано је 180 часова, у одељењима VI/1, VII/1 и VII/2  реализована су по 144 часа, како је и планирано Годишњим планом и програмом рада.  

Извештај о реализацији осталих часова планираних Годишњим планом и програмом у школској 2008/2009. години

У школској 2008/2009. години, поред редовних часова српског језика у одељењима петог, шестог и седмог разреда, реализовани су и следећи часови:

-  грађанско васпитање у петом разреду, 36 часова

- грађанско васпитање у шестом разреду, 36 часова

- додатна настава, 30 часова

- допунска настава, 15 часова

- секција, 30 часова - извештај садржи активности наставника и ученика у току школске године, списак литерарних конкурса на којима су ученици учествовали током школске године, списак ученика који су учествовали на литерарним конкурсима, списак паноа које су ученици израдили током школске године

- културне активности, 15 часова

- одељењско старешинство, 36 часова

У табели су приказани седмични и годишњи фонд часова за сваку врсту наставе, као и број реализованих часова по одељењима. Укупно, у школској 2008/2009. години, реализовано је 19 часова недељно, односно 810 часова  непосредног рада са ученицима.

Врста наставе Одељење Годишњи фонд часова Реализовани часови (по одељењима)
Редовна настава српског језика V/1 180 180
VI/1 144 144
VII/1 144 144
VII/2 144 144
Грађанско васпитање V разред 36 36
Грађанско васпитање VI разред 36 36
Допунска  настава V-VIII 15 15
Додатна  настава V-VIII 30 30
Библиотекарска секција V-VIII 30 30
Културне активности V-VIII 15 15
Одељењско старешинство V/1 36 36
Укупно   810 810

Иновирање  наставног рада у школској 2008/2009. години

- иновирање наставног процеса применом иновативних модела наставе – у оквиру овог извештаја налази се и извештај о примени дидактичких медија, а дат је и табеларни приказ облика иновирања наставног процеса

Посете и  екскурзије

- посета Дому културе и представе ,,Весело позорје”, коју су извели глумци Позоришта на Теразијама из Београда: Свјетлана Кнежевић – Јанкетић и Веселин Стијовић, среда 11. фебруар 2009. године

- песнички сусрет са Љубивојем Ршумовићем у Дому културе у Малом Зворнику, 02.04.2009. године; током посете Дому културе у Малом Зворнику, ученици су се кратко задржали и у Библиотеци 17. септембар

- реализована је једнодневна екскурзија на релацији Доња Борина – Врхпоље – Митровац – Мокра Гора – Доња Борина, 21. маја 2009. године

- посета Песничким сусретима ученика основних школа Србије, 29. мај 2009. године, Жабари

Остале активности:

- један од реализатора акредитованог семинара стручног усавршавања  наставника – Веб портали за припрему и реализацију наставе, институција која подржава семинар: Савез учитеља Републике Србије, (Каталог за школску 2008/2009. годину, редни број: 054, изборни,  47. страна);

* Реализовани семинари:

- Основна школа ,,Вук Караџић”, Лозница, 16-17. мај 2009. године

- Средња школа Мали Зворник, Мали Зворник, 3-4. април 2009. године

- Основна школа ,,Надежда Петровић”, Нови Београд, 27-28. децембар 2009.

- Основна школа ,,Надежда Петровић”, Нови Београд, 13-14. децембар 2009.

- Основна школа ,,Моша Пијаде”, Иваново, 6-7. децембар 2009. године

- Основна школа ,,Бранко Радичевић”, Мали Зворник, 15-16. новембар 2009.

- реализацијом ових семинара остварено 96 сати инструкторског рада

- руковођење Стручним већем друштвено-језичког смера; у оквиру овог извештаја, поред извештавања о раду Стручног већа у протеклој школској години налази се кратак преглед активности свих чланова овог Стручног већа;

- руковођење Одељењским већем предметне наставе

- члан актива за Самовредновање рада школе (извештај код школског психолога)

- члан Тима за заштиту деце/ученика (извештај код школског психолога)

- спроведена радионица ,,Увек милом – никад силом” на Наставничком већу, 01.04.2009. године (извештај у оквиру извештавања о активностима Тима за заштиту деце/ученика)

- члан комисије за израду Школског програма

- сарадња са родитељима (извештај у оквиру анализе рада одељењског старешине).

Посећени семинари у школској 2008/2009. години

- Семинар Грађанско васпитање за седми разред, 30. и 31. мај 2009. године, Шабац

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo