ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА НАСТАВНИКА

Школска 2007/2008. година

Извештај о реализованим часовима редовне наставе у школској 2007/2008. години

У току школске 2007/2008. године реализовани су сви часови редовне наставе (табела 1): у одељењу V/1 реализовано је 180 часова, у одељењима VI/1 и VI/2 реализовано је по 144 часа, а у одељењима VIII/1 и VIII/2 реализовано је по 136 часова, како је и планирано Годишњим планом и програмом рада школе.

Извештај о реализацији осталих часова планираних Годишњим планом и програмом у школској 2007/2008. години

У школској 2007/2008. години, поред редовних часова у одељењима петог, шестог и осмог разреда, реализовани су и следећи часови:

-  грађанско васпитање у петом разреду

- додатна настава, 30 часова

- допунска настава, 30 часова

- секција, 30 часова (извештај садржи активности наставника и ученика у току школске године, извештај о конкурсима на којима су ученици учествовали током школске 2007/2008. године и резултате литерарних конкурса)

- припремна настава, 30 часова

- културне активности, 30 часова

- одељењско старешинство, 30 часова

У табели су приказани седмични и годишњи фонд часова за сваку врсту наставе, као и број реализованих часова по одељењима. Укупно, у школској 2007/2008. години, реализовано је 28 часова недељно, односно 960 часова годишње.

Табеларни приказ реализованих часова у току школске 2007/2008. године

Врста наставе Одељење Седмични фонд часова Годишњи фонд часова Реализовани часови (по одељењима)
Редовна настава српског језика V/1 5 180 180
VI/1 4 144 144
VI/2 4 144 144
VIII/1 4 136 136
VIII/2 4 136 136
Грађанско васпитање V/1 1 36 36
Додатна  настава V-VIII 1 30 30
Допунска  настава V-VIII 1 30 30
Библиотекарска секција V-VIII 1 30 30
Припремна настава VIII/1 и VIII/2 1 30 30
Културне активности V-VIII 1 30 30
Одељењско старешинство VIII/2 1 34 34
Укупно   28 960 960

Извештај о реализованим активностима  иновирања наставног рада наставника  у школској 2007/2008. години

У области иновирања наставног рада у школској 2007/2008. години реализоване су следеће активности:

- иновирање наставног процеса применом иновативних модела наставе

- тимски рад на припреми и реализацији наставе

- презентовање примера добре праксе на републичком скупу, XXII сабор учитеља Србије, 7. и 8. јун 2008. године, Нови сад

У овој школској години остварене су и следеће активности:

- један од реализатора акредитованог семинара стручног усавршавања

наставника – Веб портали за припрему и реализацију наставе, институција која подржава семинар: Савез учитеља Републике Србије

- објављен стручни рад у стручном часопису Образовна технологија

Станковић, А. (2007): Индивидуализација наставе језика применом образовног рачунарског софтвера, Образовна технологија, Београд, 4.

- руковођење Стручним већем друштвено-језичког смера. У оквиру овог извештаја налазе се и: извештај о стручном усавршавању наставника – посећени семинари, реализовани иновативни облици рада наставника, извештај са одржаних такмичења и резултати литерарних конкурса, извештај наставника о начину праћења и вредновања постигнућа ученика

- члан актива за самовредновање рада школе (извештај код школског психолога)

- члан Тима за заштиту деце/ученика (извештај код школског психолога)

- члан комисије за преглед Дневника образовно-васпитног рада

- пружање помоћи ученицима, члановима Ученичког парламента (записник у свесци Ученичког парламента)

Посећени семинари у школској 2007/2008. години

У школској 2007/2008. години посетила сам следеће семинаре:

1. Одељењски старешина у савременој школи, од 12. до 14. октобра 2007. године, Радаљ (26 сати акредитованог програма)

2. 49. ЗИМСКИ СЕМИНАР за наставнике и професоре српског језика, 16, 17. и 18. јануар 2008. године, Београд (20 сати акредитованог програма)

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo